$ 1,500,000.00

អាផាតមិន សំរាប់លក់នៅខ័ណ្ឌដូនពេញ អាផាតមិន ដែលមានបន្ទប់គេង១០ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក់លក់លើតម្លៃ $1,500,000 ដែលមានទីត...
More Detail 
  10
  12
  124 Sq

$ 2,400,000.00

ID: GTS329BAACM អាផាតមិន សំរាប់លក់នៅបឹងត្របែក អាផាតមិន ដែលមានបន្ទប់គេង១២ ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលដាក់លក់លើតម្លៃ $2,400,000 ដែលមា...
More Detail 
  12
  12
  425 Sq

Urgent Sale

$ 135,000.00

: 4
: 5
: 102 Sq

$ 185,000.00

: 4
: 3
: 120 Sq

$ 570,000.00

: 4
: 6
: 360 Sq

Search Property Here